Satıcı Sözleşmesi

SATICI İŞ ORTAKLIĞI VE İLAN SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR İşbu Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi (Sözleşme); …………………………………………… şirketi bundan sonra SATICI olarak anılacaktır, aşağıda belirtilen şartlar ve hükümler dâhilinde akdedilmiştir. İşbu Sözleşmenin ekleri ve İnternet Sitesi’nde sunulan ilanyayinla hizmetlerinin kullanımına ilişkin tüm yazılı süreçler, açıklamalar, ek diğer tüm dokümanlar Sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olacaktır. ilanyayinla ve SATICI ayrı ayrı Taraf, birlikte Taraflar olarak anılacaktır. Şöyle ki; SATICI, ilanyayinla tarafından yönetilmekte olan elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı sanal mağazadan satış yapmak, ilanyayinla de SATICI’nın kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden SATICI’yı faydalandırmak istemektedir. Bu hususlar çerçevesinde Taraflar aşağıdaki şartlarda mutabık kalmışlardır.

2. TANIMLAR İnternet sitesi / Elektronik Ticaret Platformu: Mülkiyeti ilanyayinla’ye ait olan ve ilanyayinla’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetleri’ni” üzerinde sunmakta olduğu www.evrendenevarsa.com alan adına sahip internet sitesini ifade eder. Hizmet/Hizmetler: Üyelerin” işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla ilanyayinla tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan; ilan yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder. Kullanıcı/Kullanıcılar: İnternet Sitesi’ne erişimde bulanan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Üye/Üyeler: ilanyayinla ile yapmış oldukları harici sözleşmelere dayalı olarak İnternet Sitesi’ne üye olan veya ilanyayinla’in sunduğu Hizmetlerden yararlanan, Alıcı ya da Satıcı olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Alıcı: İnternet sitesi üzerinde Satıcı tarafından verilen ilanlarla satışa arz edilen mal ve/veya hizmetleri satın alan gerçek veya tüzel kişi Üyeyi” ifade eder. Satıcı: İnternet sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli mal ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi Üyeyi” ifade eder. Sanal Mağaza/Satış Alanı: ilanyayinla’nin İnternet sitesi üzerinde ilanyayinla prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların, bir ya da birden fazla mal ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları, sanal alanı ifade eder. Üye Sayfası: Satıcının, ilanyayinla tarafından İnternet Sitesi’nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

3. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSADIĞI ALAN İşbu Sözleşme’nin konusunu, İnternet sitesi üzerinde ilanyayinla ya da ilanyayinla’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’den, Satıcıların yararlanmasına ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır. İşbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında bağlayıcı olup, ilanyayinla tarafından Satıcı’ya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir; ilanyayinla işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma ve bu Sanal Mağaza’nın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

4. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 Satıcı, satıcı sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Sanal Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi (Ek1)’inde yer alan belgeleri işbu Sözleşme akdedildiği sırada tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, ilanyayinla’nin Satıcı’nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı her zaman vardır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, İnternet Sitesi’nde bulunan üyelik formunu, tam ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem ilanyayinla nezdinde Satıcı’yı temsilen yapılmış kabul edilecektir. Satıcı, temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 gün içinde, ilanyayinla’ye bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin yapılmaması sebebiyle ilanyayinla’in her hangi bir zarara uğraması halinde, ilanyayinla’nin Satıcı’dan her türlü zararını talep hakkı saklıdır.

4.2. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın İnternet sitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması iç in ilanyayinla ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3. Satıcı, İnternet Sitesi’nde ve Sanal Mağaza’da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi/içeriklerin gerçekliğinden, güvenliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumlu olmayı; ilanyayinla’nin bu hususlarda herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu bilgi/içerikler sebebiyle ilanyayinla’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere ilanyayinla tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak ilanyayinla’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. İnternet sitesi üzerinden ilanyayinla’nin kontrolünde olmayan başka internet sitelerine, portallara, dosyalara ve/veya içeriklere link verilebilecektir. Satıcı, yapılan yönlendirmenin; işbu linkin yönlendirdiği internet sitesi veya işleten kişisini desteklemek amacı taşımadığını veya bu internet sitesi/içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler, ürünler ve/veya bunların içeriği hakkında ilanyayinla’nin herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

4.4. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği mal ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu mal ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Satıcı Sanal Mağazasında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK2 Yasaklı Ürünler Listesi’nin (EK2) içeriğini sürekli olarak takip etmek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmamakla yükümlüdür.

Satıcı’nın EK2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı ilanyayinla’ye yöneltilebilecek talepler veya 3. kişilerin telif ve marka ihlallerin den kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı Satıcı olacaktır. ilanyayinla’nin bu meyanda hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır. Satıcı, bu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle ilanyayinla’nin uğrayacağı zararlardan ve zarar gören üçüncü kişilere ilanyayinla tarafından yapılmış olan ödemelerden gayrikabili rücu olarak ilanyayinla’ye karşı sorumlu olmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmüne aykırı fiilleri halinde ilanyayinla Sözleşme’yi herhangi bir tazminat ödeme sorumluluğu olmak sızın haklı nedenle feshetme hakkına sahip olacak ve ilanyayinla’nin sair tazminat hakları saklı kalacaktır. Marka Koruma Merkezi: İnternet sitesi üzerinde, sahte ürün ve marka hakkı ihlalleriyle mücadele adına; Marka Koruma Merkezi (Merkez) oluşturulacaktır. Bu sistemle, ilgili marka hakkı sahiplerine ve/veya kanuni temsilcilerine İnternet sitesi’nd e yer alan ürünleri inceleme ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiğini düşündükleri ürünler, firmalar hakkında şikâyette bulun ma hakkı verilecektir. İletilen bildirimler ilanyayinla tarafından incelenecek, gerekmesi halinde taraflardan ek bilgi ve belge talep edilebilecektir. Yapılan inceleme sonucunda nihai karar verme ya da karar vermeme yetkisi ilanyayinla’de olacak, buna mukabil şikâyete muhataplar, Merkez dışında istedikleri gibi haklarını arayabileceklerdir. ilanyayinla Taraflar arasında bilgi ve belge akışı temininde bulunacak, şikâyetin haklı sebeplere dayandığını düşünmesi halinde Satıcı’ya ait bilgileri şikayette bulunan hak sahibi ile paylaşacaktır.

4.5. Satıcı, İnternet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, İnternet sitesi’nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’nın işbu madde hükmü aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk ken disine ait olacaktır.

4.6 Taraflar’ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri ve bunlarla sınırlı olmamak üzere ticari, finansal, patent ve knowhow, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler Gizli Bilgi olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 3 yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir. ilanyayinla, yürürlükteki mevzuat veya bir mahkeme kararı uyarınca yetkili makamlardan talep gelmesi halinde ya da ilgili mevzuat gereği Satıcı’nın kendisinde bulunan tüm bilgilerini ilgili yetkili makamlarla paylaşabilecektir. Bu bilgiler Üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcı’ların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcı’lara iletilebilecektir.

4.7 SATICI, İnternet sitesi’ne üye olduğu esnasında bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağaza’sına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’nın sorumluluğundadır. Satıcı kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen işlemlerin yetkisiz işlem olduğundan kaynaklı olarak geçersizliğini ileri sürme hakkından peşinen feragat etmiştir. Bu tür işlemlerde dahi, her türlü sorumluluk Satıcı’nın kendisine ait olacaktır. Satıcı’nın şifresi kullanılarak İnternet sitesi’nde ilanyayinla aleyhi ne veya zararına işlem yapılması halinde; Satıcı, ilanyayinla’nin bu fiillerden doğan zararlarını karşılamakla mükelleftir.

4.8 İnternet sitesi üzerinde yer alan her türlü içeriğin tek hak sahibi ilanyayinla olacaktır. ilanyayinla’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Satıcı tarafından İnternet sitesi’nde yer alan içeriğin bütününün veya bir bölümünün ticari amaçlarla, kopyalanması, işlenmesi, kullanılması veya umuma arz edilmesi kesinlikle yasaktır. Satıcı, İnternet sitesi’ne iletmiş olduğu her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecek ancak bu içeriğin ilanyayinla tarafından Hizmetler’in sağlanmasına yönelik olarak gerçekleştirilecek her türlü faaliyette ve üçüncü kişilere ait sitelerde, sistemlerde işlenmesi ve derlenmesi amacıyla kullanılmasına ve ilanyayinla’in reklam ve tanıtımı için hazırlanan görsel ve içeriklerde kullanılmasına yönelik olarak ger ekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve Bila bedel ilanyayinla’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder. 4. Satıcı kendisine ya da başka bir kişiye ait veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer Üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve kendi sistemine indirmek amacıyla İnternet sitesi’ni kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı tarafından bu madde hükmüne aykırı fiillerde bulunulması ve işbu Sözleşme ile belirle nen kullanım sınırları dışında İnternet sitesi’nde yer alan Hizmetler’in kullanılması hukuka aykırı olup; ilanyayinla’in bu kullanımlar sebebiyle doğacak zararlara karşı talep, dava ve takip hakları saklıdır. 4. ilanyayinla, Satıcı tarafından Üyelik işlemi esnasında ve Üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. ilanyayinla, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla ilanyayinla’nin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı ve pazarlanması, ilanı ve sair amaçlarla, kullanabilir ve yalnızca yukarıda belirtilen sebeplerle üçüncü kişilere açıklanabilir. Satıcı, kendine ait bilgilerin ilanyayinla tarafından işbu madde hükmüne göre ilanyayinla tarafından kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdi ğini kabul ve beyan eder. 4. Satıcı, İnternet Sitesi’nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini İnternet Sitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, İnternet Sitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli her türlü tedbiri (gerekli koruyucu yazılımlarını ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere) aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla ilanyayinla tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. ilanyayinla, İnternet Sitesi’nin tam ve gereği gibi çalışabilmesi ve güvenlik sebebiyle gerekli gördüğü her türlü önlem alma ve değişiklik yapma hakkında sahiptir. İşbu amaçla ilanyayinla, sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman ve hiçbir bildirimde bulunmadan değiştirebilir; Üyelerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri Kullanıcılar da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir veya silebilir. ilanyayinla hem güvenlik hem de ilgili mevzuatın gerektirdiği zorunluluklar gereği, İnternet sitesi ü zerinden gerçekleştirilen mesajlaşma da dâhil olmak üzere iletişim trafiğini her zaman izleyebilir, kontrol edebilir ve saklayabilir. 4. Ürün Bedeli satın alma anında Satıcı adına ilanyayinla tarafından Alıcıdan tahsil edilecek ve Satıcı işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve İnternet sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemi karşılığındaki ürün bedeline hak kazanacaktır. ilanyayinla tarafından Satıcı’ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartlar EK3 Çalışma Mali Şart ve Prensipleri’nde (EK3) belirlendiği şekilde uygulanacaktır. Komisyon ve ödeme koşullarında ilanyayinla tarafından yapılacak olan değişiklikler, EK3’ün yenilenmesi şeklinde gerçekleşecek ve değişiklik, yapıldığı andan itibaren geçerlilik kazanacaktır. ilanyayinla, söz konusu değişiklikleri posta yoluyla yazılı olarak bildirilebileceği gibi, ilgiliye eposta gönderilmesiyle de tebliğ etmiş olacaktır. ilanyayinla ayrıca Hizmetler’i geçici olarak durdurma, askıya alma ya da işbu Sözleşme’nin feshiyle iptal etme hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlar ilanyayinla tarafından yazılı olarak Satıcı’ya bildirilecektir. Bu durumlarda Satıcı’nın, Alıcı’lara karşı her türlü sorumluluğu devam edecek, bu süre zarfında yapılan satışların gereğini yerine getirecektir. 4. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla İnternet sitesi üzerinde yayınladığı tüm ilanlarla ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. ilanyayinla, Satıcı’nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve İnternet sitesi’nde beyan edilen kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir ve işbu Sözleşmeyi tazminatsız olarak tek taraflı olarak feshederek, Satıcı’nın Sanal Mağazası’nı kapatılabilir. Satıcı böyle bir durumda ilanyayinla’den herhangi bir ücret ve sair tazminat talep etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde hükmüne aykırılık halinde, ilanyayinla’nin herhangi bir sebep belirtmeksizin veya ihtarda bulunmaksızın Sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı fesih haklı saklıdır. 4. Satıcı, Alıcılar’la İnternet sitesi’nden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde Satıcı taraf olduğunu, ilanyayinla’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Satıcı buna ek olarak, S anal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden bizzat sorumlu olacaktır. Bu madde hükmüne aykırılık durumunda ortaya çıkabilecek zararlardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. Satıcı, İnternet sitesi’nden satışını yaptığı ürünlerin satış işlemi esnasında belirtildiği teslim süresinde Alıcıya ulaşmasını sağlayacak ve gecikmeden dolayı her türlü sorumluluk da kendisinde olacaktır. Satıcı, Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapmak zorundadır. Satıcı, Alıcıyla İnternet sitesi üzerinden sözleşme akdedecek ve platform üzerinden söz konusu ticari faaliyette bulunacaktır . Satıcı, Alıcı’nın İnternet sitesi üzerinden ileteceği, kendisiyle platform dışında iletişime geçme ve satın alma isteğine olumlu cevap vermeyecektir. Aksine durumlarda meydana gelebilecek her türlü zarardan Satıcı doğrudan sorumlu olacaktır. 4. ilanyayinla tarafından Satıcı’nın herhangi bir sebeple üyeliğinin askıya alınması veya üyelikten çıkarılarak bir daha ilanyayinla platformlarına alınmamak üzere kara listeye alınması halinde Satıcı, başka bir kullanıcı hesabıyla İnternet Sitesi’ne üye olamaz. Satıcı’nın bu madde hükmüne aykırı olarak İnternet Sitesi’ne üye olması ve durumun tespiti halinde Satıcı, üyelikten yeniden çıkartılacak ve söz konusu olabilecek her türlü zararın tazmininden sorumlu olacaktır. 4. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu m. 230 ve 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu KDV m. 8. uyarınca satıl an veya sağlanan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Satıcı; Alıcı’ya gönderdiği mal ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi, başta 65026502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmeyi, ayrıca Satıcı’nın işbu yükümlülükleri ni gereği gibi yerine getirmemesiyle sebebiyle ilanyayinla’nin ödemek zorunda kalacağı her türlü tazminat, idari para cezası ve benzeri bedelleri ilanyayinla’in ilk talebi halinde nakden ve defaten ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. İnternet sitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve ilanyayinla tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler ilanyayinla tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. ilanyayinla tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmek zorundadır. 4. Satıcı, ilanyayinla tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin ilanyayinla’nin İnternet sitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmek zorundadır. Satıcı, bizzat yürüttüğü, Sözleşme’ye aykırı olarak doğrudan iletişime geçtiği Alıcılar ve ya sair üçüncü kişiler ile işbirliği içinde olarak yürüttüğü çeşitli faaliyetleri ile ilanyayinla kampanya ve indirimlerini manipüle eden tutumlar halinde olmamalıdır. Satıcı’nın ilanyayinla tarafından uygulanmakta olan kampanya ve indirimleri ihlal edecek faaliyetler içinde olması ve bu faaliyetlerin ilanyayinla nezdinde doğrudan veya dolaylı bir zarara yol açması halinde Satıcı, söz konusu z ararı ilanyayinla’nin ilk talebinde nakden ve defaten tazmin etmeyi ve/veya söz konusu zararın cari hesabından mahsup edilmesini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. 4. Satıcı, satışa sunduğu Mal/Hizmet’i gerek Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlen en yönetmelikleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun veya diğer ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, Mal/Hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Satıcının, Sözleşme’ye ve/veya Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve bu Kanun uyarınca düzenlenen yönetmelik hükümlerine, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümlerine ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak Mal/Hizmet listelemesi nedeniyle ilanyayinla’nin maruz kalabileceği idari yaptırımlar ve cezalar dahil her türlü zarar ve ziyandan Satıcı bizzat sorumludur. ilanyayinla tarafından Satıcının Mal/Hizmet’i hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, ilanyayinla ilgili Mal/Hizmet’i İnternet sitesi’nden kaldırma hakkına sahiptir. Satıcı, ilanyayinla’nin ilgili ürünü Website’sinden kaldırmasıyla ilgili olarak herhangi bir zarar talebinde bulunmamayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Satıcı, ilanyayinla’nin İnternet sitesi üzerinden yürütmekte olduğu operasyonun işlerliğine satıcı sıfatı altında katkıda bulunurken, bu işbirliğinin bir parçası olarak iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak faaliyetlerini gerçekleştirmeyi, basiretli bir tacir hükümlerine uygun davranmayı, ilanyayinla’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda ilanyayinla’nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder. Satıcı’nı n işbu madde hükmüne aykırı fiilleri sebebiyle ilanyayinla’nin herhangi bir zarara uğraması ve bu zararın oluşmasına Satıcı’nın kusur veya ihmalinin sebep olması halinde ilanyayinla’nin bu zararı Satıcı’ya rücu etme hakkı saklıdır. 5. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Satıcı, basılı olarak işbu Sözleşmeyi imzalayarak ya da sanal ortamda onaylayarak, Sözleşme’ye taraf olacak ve işbu Sözleşme hükümleriyle bağlı olacaktır. ilanyayinla, Ek3 haricinde (komisyon oranları, vade ve sair diğer finansal şartlar), gerekli görmesi halinde tek taraflı olarak işbu Sözleşme’de yer alan genel hizmet sunum şartlarını uygun göreceği herhangi bir zamanda İnternet sitesi’nde ilan ederek değiştirme hak ve yetkisine sahiptir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 6. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç ve ya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu olmayacaklardır. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme , ifa etmeme durumları temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için diğer Taraftan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Tarafların makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen, kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.

7. GEÇERLİLİK SÜRESİ İşbu sözleşme, Satıcı tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren süresiz olarak geçerlidir. Bununla birlikte, Taraflar’dan herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla her zaman işbu Sözleşmeyi feshedebilir. Sözleşme’nin ilanyayinla tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar ilanyayinla tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Tarafların ilişkisini etkileyecek; ayrıca Satıcı’nın Sanal Mağaza’sı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcı’lara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir. 8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme’nin yorumlanmasında ve uygulanmasında Türkiye Cumhuriyeti Hukuku geçerli olacaktır. İşbu Sözleşme’ den doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Batı Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 9. KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Satıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda ilanyayinla’nin resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

10. BÜTÜNLÜK İşbu Sözleşme ekleriyle birlikte bir bütün teşkil etmekte olup; Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün veya Sözleşme’de yer alan herhangi bir ifadenin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamaz olması, Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir.

11. BİLDİRİM Satıcı ve ilanyayinla, Satıcı’nın İnternet sitesi’ne üye olurken bildirdiği eposta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Kanunda belirtilen zorunlu haller istisna olup, Satıcı’nın İnternet sitesi’ne kayıtlı adresine eposta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’nın eposta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır.

12. YÜRÜRLÜK 12 (on iki) madde ve 3 (üç) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflarca okunarak, Satıcı tarafından ıslak imza veya elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir. ilanyayinla  ELEKTRONİK HİZMETLER İÇ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ SATICI Ekler: EK1: Mağaza Açılış Gerekli Doküman Listesi

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK3: Çalışma Mali Şart ve Prensipleri

EK1: Mağaza Açılışı İçin Talep Edilecek Evrak Listesi: Vergi Levhası Fotokopisi Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi Fotokopisi İmza Sirküleri Fotokopisi Ticaret Sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı Şahıs Şirketi, Tacir veya Adi Ortaklık iseniz: Ortaklık Sözleşmesi Nüfus Cüzdanı Fotokopisi Faaliyet Belgesi İmza Sirküleri Vergi Levhası Yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisi ilanyayinla Grup’ta olacaktır.

EK2: Yasaklı Ürünler Listesi

• Airbag ve ekipmanları

• AlımSatımı devlet iznine tabi olan ürünler

• Alkollü içecekler

• Ateşli silahlar ve bıçaklar

• Askeri teçhizat

• Canlı hayvan

• Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

• Dinleme cihazları

• Hisse senedi, tahvil, bono

• İnsan ve diğer canlı organları

• Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

• Kopya ve bandrolsüz ürünler

• Kültür ve tabiat varlıkları

• Maymuncuk ve kilit açıcılar

• Promosyon ürünleri

• Pornografik içerikli malzemeler

• Radar dedektörleri

• Reçeteli ilaçlar, Lensler ve Gıda Takviyeleri

• Resmi kıyafetler ve üniformalar

• Sahte veya Replika ürünler

• Şans oyunları biletleri

• Telsiz ve komünikasyon cihazları

• TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

• Tütün mamulleri ve Elektronik sigaralar

• Uyuşturucu maddeler

• Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

• Yanıcı ve patlayıcı maddeler

• Yasaklı yayınlar

• Telif hakkını haiz ürünler

• İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

• Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

• Mucizevi Tedavi Ürün veya Hizmetleri, Falcılık ve Büyücülük ve sair Hizmetler

• Kişilik Hakları

• Yasaklı Hayvan Türleri

• Ürün özelliği taşımayan satışlar

• Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

• Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

• Sosyal Ağ ve Diğer İnternet Üyelik Hesapları

• Uyuşturucu Maddeler

• Diğer kurum, kuruluş ve eticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

• Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

• Emniyet kemeri adaptörü

• Deneme Boyu / Numune (Tester) Parfüm ve sair Kozmetik Ürünleri

SATICI BİLGİLERİ:……………………………………